Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Information till allmänheten: risker och säkerhetsarbete vid OKQ8 oljedepå i Karlstad

OKQ8 i oljehamnen hanterar brandfarliga produkter. Med hantering menas inlastning, förvaring och utlastning av produkter. Produkterna kommer till oljehamnen i dubbelbottnade tankfartyg. Tankfartygen pumpar över produkterna till cisterner som finns på OKQ8:s depå inom oljehamnen. Sedan lastas produkterna i tankbilar och skickas till bland annat industrier och bostäder.

Verksamheten vid OKQ8:s anläggning i oljehamnen i Karlstad omfattas av lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om en allvarlig olycka skulle inträffa kommer industriområdet att drabbas först men även kringboende och allmänhet kan beröras.

De bränsleprodukter som hanteras på depån är diesel, eldningsolja, biobränslen och tillsatser till bränslen. Produkterna är brandfarliga, giftiga och kan orsaka miljöskador i mark och i vatten. Risken för brand är mindre i de hanterade produkterna jämfört med risken för brand om bensin hanteras.

Vad kan hända?

  • Produktutsläpp, ingen brand.
  • Brand vid utlastningsplatsen.
  • Brand vid fartygslossning.

Om det skulle ske en olycka så kommer inte människor som är utanför anläggningen att bli skadade. Däremot kan rök som sprids från en brand ge obehag för människor som finns i vindriktningen. Vatten som används för att släcka branden och utsläpp av kemikalier kan orsaka skador i miljön. Om en allvarlig kemikalieolycka sker kommer OKQ8 att utföra åtgärder som begränsar olycksföljderna och samarbeta med räddningstjänsten vid insatserna.

Förebyggande och begränsande arbete

Eftersom konsekvensen av en olycka är allvarlig är riskhanteringen inriktad på att förebygga olyckor. Cisternerna som lagrar bränslet är försedda med automatisk nivåmätning och larm för att förebygga att innehållet rinner över. Utlastningen till tankbil är försedd med automatisk nivåmätning med automatstopp och övervakas dessutom av fordonsföraren som har tillgång till manuellt larm. Utlastningsplatserna är utrustade med automatisk skumsläckning. Det finns skydd i form av invallningar och portabla anordningar för att minimera spridning av produkter.

Verksamheten genomgår riskanalyser och riskanalyserna kompletteras i det dagliga arbetet med skyddsronder, inspektionsrundor och avvikelserapportering. Personalen utbildas kontinuerligt i säkerhetsarbete. Verksamheten genomgår interna och externa revisioner. Tillsyn av myndigheterna sker med granskning av dokument och kontroll av depån. Rapporter från tillsynen kan erhållas från Karlstads kommun och Länsstyrelsen Värmlands län.

I samarbete med bränslebolagen i landet finns Släckmedelscentraler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Dessa centraler har kraftfulla pumpar, skumkanoner, slang och skumvätska. Utrustningen sköts och bemannas av de kommunala brandförsvaren och kan användas vid insatser på oljedepåer över hela landet.

Om larmet går

Vid svåra olyckor som kan hota människor eller miljö varnas allmänheten. När allmänheten varnas startar signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), för att snabbt nå ut till många människor. VMA-signalen består av en 7 sekunder lång ton och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter. När faran upphört ljuder Faran översignalen, som är en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

När du hör VMA-signalen

  • Gå in.
  • Stäng alla dörrar, fönster och ventiler.
  • Stäng av ventilation och fläktar.
  • Lyssna på radion för information, P4 Värmland.
  • Stanna inomhus tills du blir kontaktad eller tills du hör signalen Faran är över.

Du kan få information om olyckan via karlstad.se och krisinformation.se eller genom att ringa 11313, nationella informationsnumret.

Om du hamnar i rök eller gasmoln
Sök dig bort från olyckan. Gå tvärs vindriktningen, varken mot eller med vinden. Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

Mer information

Mer information kan fås från:

Ovanstående information som pdf

Här finns ovanstående information som pdf, att ladda ner eller skriva ut.

Ovanstående information publicerades 2018.

Sidan uppdaterad: 2023-07-12

Hittade du rätt information på sidan?