Totalförsvarsövning 2020

Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och den ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:

 • säkerhetsskydd,
 • etablering av krisorganisation,
 • krigsplacering av personal,
 • kompetenshöjning av kommunledningar.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

 • värna civilbefolkningen,
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
 • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Under 2020 genomförs därför en totalförsvarsövning, Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020), där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Vi deltar i övningen

Räddningstjänsten Karlstadsregionen och våra medlemskommuner deltar i övningen och vi smyger igång redan under hösten 2019. Övningen är en möjlighet för oss och våra medlemskommuner att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Vi övar på regional samverkan utifrån den lokala nivån och kommer att höja kunskapen om vårt uppdrag under höjd beredskap och krig.

Den kommunala räddningstjänstens uppgift under höjd beredskap och krig

Under höjd beredskap ska räddningstjänsten bland annat ansvara för att upptäcka och röja farliga områden samt indikera, sanera och vidta andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. Vi ska också hjälpa till med transport av skadade.

I en krigssituation har den kommunala räddningstjänsten skyddet av civilbefolkningen som sin huvuduppgift. Frekvensen och skalan på räddningstjäsntens insatser skulle då vara av en helt annan natur än under fredstida förhållanden. Några exempel på uppgifter är:

 • storskaliga bränder i byggnader
 • kollapsade byggnader med människor begravda i rasmassrna
 • skogsbränder som hotar som hotar allmänheten
 • oexploderad ammuniktion som hotar allmänheten och försvårar räddningsinsatser
 • kontaminering av mark från eventuella kemiska vapen och kärnvapen eller farliga ämnen i övrigt som läckt ut från till exempel söndersprängda fabriker.

Läs mer om TFÖ 2020 på Länsstyrelsen Värmlands webbplats (extern länk)