Nätverket jämställd räddningstjänst

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) bildades 2013 och verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Nätverket arbetar också för en räddningstjänst som levererar ett jämställt medborgarbemötande. Huvudansvaret för att driva NJR skiftar varje år. Under 2017 är det Räddningstjänsten Karlstadsregionens tur att hålla i ordförandeklubban.

Vision

Nätverkets vision är "En jämställd räddningstjänst som levererar jämställd service."

Medlemmar

Räddningstjänstorganisationer och representanter för SKL, Pacta och MSB kan bli medlemmar. Idag ingår nästan 40 räddningstjänster i nätverket. 

Fokus 2017-2019

Här är nätverkets fokus under 2017-2019.

Likabehandling och inkludering: En inkluderande arbetsplatskultur 

Räddningstjänster behöver stöd för att utveckla arbetsplatskulturen och samhällets syn och förväntningar på räddningstjänsten och brandmannen. Att leva upp till dessa normer och att passa in i kulturen kan leda till otrivsel, kränkningar och skador uppstår när onödiga risker tas och skyddsutrustning inte används.

Jämställdhetsintegrering: Jämställd service i det framtida uppdraget

Vi har haft (för) mycket fokus på interna jämställdheten ett tag och behöver lyfta fram jämställdheten i servicen mer, så dessa perspektiv lyser lika starkt tillsammans. SKL:s undersökning av vad räddningstjänsterna idag arbetar med visar det breda uppdraget inom räddningstjänsten

Likabehandling och inkludering: Den första och goda kontakten

Den första kontakten med räddningstjänsten är viktigt, och våra blivande kollegor behöver behandlas väl för att inte välja bort räddningstjänsten som framtida arbetsplats. NJR ska arbeta för att medlemmarna kan kompetensutveckla sina LIA-handledare i jämställdhet via MSB (likaså för RUB). Dessa räddningstjänster kan därefter lyftas fram som ”goda” när LIA-platser fördelas bland elever. Tanken är att NJR.s medlemmar kan få en ”kvalitetsstämpel”, som borde innebära att dessa räddningstjänster har lättare att få LIA-elever och i längden även brandmän.

Uppföljning och utveckling: Användandet av MakEquality

För att utveckla jämställdhetsarbetet behövs verktyg för uppföljning och lärande. Redan idag finns en modul för räddningstjänstverksamhet i verktygen MakEquality. Det är angeläget att nätverkets medlemmar använder detta regelbundet för att följa upp sitt eget arbete och stimulera till lärande.

Övrigt

I arbetet med förverkligande av verksamhetsinriktningen ska särskilt detta beaktas:

  • Öka dialogen med andra nätverk och organisationer inom området.
  • Öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan nätverkets medlemmar.
  • Verka för att synliggöra nätverket i hela landet bland räddningstjänstorganisationer.
  • Öka antalet aktiva medlemmar.

Mer information

Läs mer om NJR på www.njr.nu (extern länk)