Om oss

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Om Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Bild på Räddningstjänsten Karlstadsregionens flagga.
Bild på Räddningscenter Sandbäcken från ovan.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i förbundets medlemskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där.

Vår vision

Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. 

Våra mål

Målen för vår verksamhet är färre olyckor, minskade skador och ökad trygghet.

Vår värdegrund

Vår verksamhet ska genomsyras av vår värdegrund professionalism, respekt, lärande och mod.

Vår verksamhet

Lagstadgade uppdrag

Räddningstjänsten har av medlemskommunerna fått i uppdrag att arbeta inom tre lagstiftningsområden:

 1. Lagen om skydd mot olyckor, LSO, på riksdagen.se (extern länk)
 2. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, på riksdagen.se (extern länk)
 3. Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, på riksdagen.se (extern länk) 

Tilläggsuppdrag från våra medlemskommuner

Vi har olika avtal med våra medlemskommuner och stödjer dem därmed med olika saker. Några exempel är internt skydd för medarbetarna, trygghet för invånarna och krisberedskap.

Korta fakta om vårt förbund

 • Kommunalförbundet Räddningstjänsten Karlstadsregionen bildades 1 januari 2000 med kommunerna Grums, Forshaga, Karlstad och Kil. Den 1 juni 2005 anslöt sig Hammarö kommun. Den 1 januari 2011 gick Munkfors med.
 • Vi har tolv brandstationer i vårt förbund. Stationen i Karlstad är heltidsstation med övningsfält, verkstad, centralförråd samt sakavdelningar, administration och ledning. Tio av stationerna är beredskapsstationer - Deje, Forshaga, Grums, Hammarö, Högboda, Kil, Molkom, Munkfors, Vålberg och Väse. I Värmskog finns ett räddningsvärn.
 • Förbundet hanterar ungefär 2000 larm varje år. De vanligaste larmen gäller brand och trafikolyckor. Exempel på andra olyckstyper är utsläpp av farligt ämne, drunkning eller drunkningstillbud, nödställd person, nödställt djur, IVPA-larm (i väntan på ambulans) samt suicid.
 • I förbundet finns drygt 300 anställda, varav cirka 80 på heltid. Övriga arbetar som räddningspersonal i beredskap. Andelen kvinnor är ca 10 procent. 
 • Vi har många kompetenser inom förbundet – brandmän, brandbefäl, brandingenjörer, brandinstruktörer, säkerhetskoordinatorer samt administrativ personal inom områdena verksamhetsstöd, HR, kommunikation, ekonomi och IT är några exempel. Vår räddningspersonal i beredskap har också kompetens från sina vanliga arbeten som många gånger kommer till god nytta i våra räddningsinsatser.
 • Vi styrs av en politisk direktion med ledamöter från alla förbundskommuner. Läs mer om direktionen här

Ekonomi

Räddningstjänsten är en kommunal och skattefinansierad verksamhet. Våra medlemskommuner betalar årliga kommunbidrag som finansierar verksamheten.

Förbundet omsätter omkring 130 miljoner kronor varje år. Drygt 85 procent av intäkterna är kommunbidrag som bland annat bekostar utryckningsverksamhet och förebyggande arbete kring brand. Kostnaderna för utbildningsverksamheten finansieras av kursavgifter. Viss verksamhet bedrivs med medel från staten. Det gäller exempelvis arbetet med samhällssäkerhet.

Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. För oss betyder det att vi ska ha hög ekonomisk medvetenhet, en helhetssyn på alla resurser i förbundet, en beredskap inför oförutsedda utgifter och ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. 

Förbundets finansiella mål är:

 • Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av kommunbidraget
 • Reinvesteringar ska finansieras med egna medel

Jämställdhet och mångfald

Det är viktigt att räddningstjänsten speglar samhället i övrigt. Därför arbetar vi aktivt med jämställdhet och mångfald. Långsiktigt behöver vi rekrytera fler kvinnor och fler personer med utländsk bakgrund till vår verksamhet.

Se filmen om oss!