Kommunen

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

Kommunal krisberedskap och krishantering

Bild från ett sammanträde.

Kommunen är enligt lag geografiskt områdesansvarig för krisberedskapsarbetet på lokal nivå och ska också ha förmåga att hantera en samhällskris.

Krisberedskap

Kommunen är skyldig att:

  • skaffa sig kunskap om vilka händelser som kan inträffa och ha en plan för hur de risker och sårbarheter man identifierar ska hanteras
  • informera om samhällskrisen när den har inträffat
  • säkra samhällsviktiga funktioner, som till exempel energiförsörjning, transporter och hälso- och sjukvård.

Kommunernas resurser är begränsade. Beroende på händelse så kommer de att behöva prioritera hur dessa resurser ska användas. Ju fler som har förmåga att klara en samhällskris för sig själv och sina närmaste, desto mer kan samhällets resurser användas till de mest behövande och på att hantera samhällskrisen i stort.

Krishantering

Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap föreskriver att det ska finnas en nämnd i kommunen som fullgör uppgifter under extraordinära händelser. Alla sex kommuner i vårt förbund ingår i en gemensam krisledningsorganisation.

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. När en sådan inträffar kan krisledningsnämndens ordförande fatta beslut om att nämnden ska träda i funktion. 

Krisledningsnämnden tar över ansvaret

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens högsta beslutsfattare vid extraordinära händelser. Den får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhet från övriga nämnder i kommunerna. 

Som stöd till krisledningsnämnden finns en beredningsgrupp, en stabs- och analysgrupp samt en informationsenhet i krisledningsorganisationen.

Kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ingår i en gemensam krisledningsorganisation med en gemensam krisledningsnämnd. Den gemensamma krisledningsnämnden har 13 ledamöter och lika många ersättare, med tre ledamöter från Karlstads kommun samt två ledamöter var från Forshaga, Grums, Hammarö, Kils och Munkfors kommuner.

Illustration av våra förbundskommuners gemensamma krisledningsorganisation. 

Krisledningsnämndens ordförande för mandatperioden 2023–2026 är Linda Larsson (S), Karlstads kommun, och vice ordförande är Mathias Lindqvist (S), Munkfors kommun.

Information om vilka ledamöter och ersättare som ingår i krisledningsnämnden hos Karlstads kommun (extern länk)

Räddningstjänsten Karlstadsregionens roll

Vi har uppdrag från samtliga förbundskommuner att planera och administrera den verksamhet som krisledningsorganisationen och krisledningsnämnden ansvarar för. Det innebär bland annat framtagande av plan för hantering av extraordinära händelser, stabsrutiner, övningar utöver att stödja organisationen i samband med hantering av oönskade händelser.