Krisledningsorganisation

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Krisledningsorganisation

Bild från ett sammanträde.

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap föreskriver att det ska finnas en nämnd i kommunen som fullgör uppgifter under extraordinära händelser. Alla sex kommuner i vårt förbund ingår i en gemensam krisledningsorganisation.

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. När en sådan inträffar kan krisledningsnämndens ordförande fatta beslut om att nämnden ska träda i funktion. 

Krisledningsnämnden tar över ansvaret

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens högsta beslutsfattare vid extraordinära händelser. Den får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhet från övriga nämnder i kommunerna. 

Som stöd till krisledningsnämnden finns en beredningsgrupp, en stabs- och analysgrupp samt en informationsenhet i krisledningsorganisationen.

Gemensam organisation för kommunerna i vårt förbund

Kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ingår i en gemensam krisledningsorganisation med en gemensam krisledningsnämnd. Den gemensamma krisledningsnämnden har 13 ledamöter och lika många ersättare, med tre ledamöter från Karlstads kommun samt två ledamöter var från Forshaga, Grums, Hammarö, Kils och Munkfors kommuner.

Illustration av våra förbundskommuners gemensamma krisledningsorganisation. 

Krisledningsnämndens ordförande för mandatperioden 2019-2022 är Per-Samuel Nisser (M), Karlstads kommun, och vice ordförande är Anders Johansson (S), Kils kommun.

Information om vilka ledamöter och ersättare som ingår i krisledningsnämnden hos Karlstads kommun (extern länk)

Räddningstjänsten planerar och administrerar

Räddningstjänsten Karlstadsregionen har uppdrag från samtliga förbundskommuner att planera och administrera den verksamhet som krisledningsorganisationen och krisledningsnämnden ansvarar för. Det innebär bland annat framtagande av plan för hantering av extraordinära händelser, stabsrutiner, övningar utöver att stödja organisationen i samband med hantering av oönskade händelser.