Vi som ska agera

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Vi som ska agera vid en samhällskris

Bild på Rakelapparat under användning.

De flesta av oss har ingen erfarenhet av en allvarlig samhällskris och många tänker nog att det aldrig skulle kunna hända dem. Att inse att samhällskriser faktiskt kan hända och tänka över hur det kan drabba en själv och sina närmaste är ett bra första steg för att skaffa sig beredskap.

Ditt eget ansvar

Du som kan måste vara beredd på att klara dig själv en tid vid en samhällskris. Om du som har förmåga att ta ansvar gör det för dig själv och dina närmaste, kan samhällets resurser inrikta sig på att ta hand om de som är mest behövande. Det gör att samhällets samlade resurser räcker längre.

Hur länge klarar du dig om du inte kan handla mat, det är avbrott i vatten- och avloppsförsörjningen, du kan inte tanka bilen eller när internet och mobil inte fungerar?

Tips för din egen beredskap

Kommunens ansvar

Kommunen ska enligt lag ha förmåga att hantera en samhällskris. Kommunen är skyldig att:

  • skaffa sig kunskap om vilka händelser som kan inträffa och ha en plan för hur de risker och sårbarheter man identifierar ska hanteras
  • informera om samhällskrisen när den har inträffat.
  • säkra samhällsviktiga funktioner, som till exempel energiförsörjning, transporter och hälso- och sjukvård.

Kommunernas resurser är begränsade. Beroende på händelse så kommer de att behöva prioritera hur dessa resurser ska användas. Ju fler som har förmåga att klara en samhällskris för sig själv och sina närmaste, desto mer kan samhällets resurser användas till de mest behövande och på att hantera samhällskrisen i stort.

Frivilliga resurser

Kommunen har utöver sin ordinarie organisation ett antal frivilliga resurser som kan användas för att stärka kommunen vid en samhällskris.

POSOM

POSOM står för psykisk och social omsorg vid olyckor och katastrofer. POSOM är en ideell organisation som stöttar drabbade och anhöriga med krisstöd. POSOM Karlstadsregionen är en gemensam resurs för Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors kommuner.

Information om POSOM och hur du gör om du vill engagera dig

Frivilliga resursgruppen, FRG

Frivilliga resursgruppen är ett stöd som kommunen kan kalla in när ordinarie resurser behöver förstärkas vid omfattande händelser. FRG Karlstadsregionen är gemensam för Karlstad, Kil, Forshaga, Grums, Munkfors och Hammarö kommuner.

Information om FRG och hur du gör om du vill engagera dig

Länsstyrelsen och andra myndigheters ansvar

Vid större samhällskriser som drabbar flera kommuner har länsstyrelsen det regionala samordningsansvaret över länet. Inträffar en större olycka med många svenskar utomlands har Utrikesdepartementet, UD, ansvar för att hantera händelsen. Det finns även en snabbstyrka med UD-medarbetare som på kort varsel kan sändas ut i världen vid behov.

Civilsamhället och näringslivets ansvar

Även vårt lokala näringsliv är en viktig aktör för att hantera en samhällskris. Det finns också en rad frivilliga organisationer som kan vara stöd för kommunerna och andra myndigheter att hjälpa enskilda. Andra viktiga aktörer är föreningslivet.