Risk- och sårbarhetsanalyser

Bild på risk- och sårbarhetsanalyser

Sveriges kommuner och landsting är skyldiga att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA:er). Det är ett sätt att öka säkerheten i samhället och i möjligaste mån förutse och förebygga risker.

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser styr skyldigheten att göra risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att förebygga olyckor och kriser och minska de negativa effekterna av dem.

Risk- och sårbarhetsanalyserna beskriver det egna områdets risker och sårbarheter. Där sammanställs också befintlig samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden. RSA:erna beskriver också behov av åtgärder för de risker och sårbarheter man ser.

Nya RSA:er tas fram för varje ny mandatperiod. Vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen stödjer våra medlemskommuner i detta arbete.