Höjd beredskap och civilt försvar

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Höjd beredskap och civilt försvar

Bild på himmel med mörka moln.

Under senare år har hotbilden mot Sverige och Europa förändrats. Gränsen mellan krig och fred har suddats ut och hotet är inte främst väpnat angrepp utan andra typer av kränkningar. Spridning av desinformation, sabotage och terrorhandlingar är några exempel. Utifrån detta har regeringen bestämt att landets planering för höjd beredskap ska återupptas. Det innebär att samhället ska rusta sig inom ramen för det som kallas civilt försvar.

Civilt försvar är den verksamhet som olika samhällsaktörer (myndigheter, kommuner, landsting, företag och frivilligorganisationer) bedriver för att kunna hantera situationer då beredskapen för krig och krigsfara höjs. Det handlar om att skydda befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta en angripare.

Det civila och militära försvaret utgör tillsammans Sveriges totalförsvar.

Planering för höjd beredskap vid de civila beredskapsmyndigheterna har inte genomförts på många år. Istället har fokus legat på att utveckla krisberedskapen för fredstida kriser. Det återupptagna planeringsarbetet ska utgå ifrån att förmågan att hantera samhällskriser i fredstid också ska ge en grundläggande förmåga att hantera krigssituationer. Strukturer och processer som används inom krisberedskapen ska så långt möjligt även användas i planeringen av det civila försvaret.

Vi stödjer utvecklingen av en höjd beredskap

Landets kommuner har inlett arbetet för höjd beredskap, bland annat genom att höja sin kompetens inom området och stärka sin förmåga att skydda samhällsviktig verksamhet och värdefull information. Vår säkerhetsavdelning samordnar och stödjer våra förbundskommuners i detta arbete. Vi bidrar bland annat genom att stärka kommunernas säkerhetsskydd (hantering av hemliga handlingar) och erbjuda kunskapsspridning för politiker och tjänstemän. På sikt kommer vi också att förbereda verksamheterna för att kunna arbeta under höjd beredskap. 

Vi kommer också att starta upp vår egen planering för räddningstjänstens verksamhet vid höjd beredskap och krig (Räddningstjänst under höjd beredskap, RUHB).

Webbutbildning om totalförsvaret

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har lanserat en ny grundläggande webbutbildning i syfte att öka medvetenheten och kunskapsnivån om totalförsvaret. Utbildningen tar ca 45-60 minuter att göra och nås utan inloggning via msb.se.

MSB:s webbutbildning om totalförsvaret (extern länk)