Farlig verksamhet nära dig

Bild på fabrik, Hammarö

Verksamhet som kan orsaka allvarliga skador på människa eller miljö kallas farlig verksamhet. Farlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen kallas Sevesoverksamhet. Kommuner där Sevesoverksamhet bedrivs är skyldiga att tillhandahålla information för allmänheten om vilka risker verksamheten för med sig och hur man kan skydda sig om en olycka skulle inträffa. Det är viktigt att du som berörs tar till dig informationen så att du vet vad du ska göra om något skulle hända.

Farlig verksamhet lyder under lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Verksamheten har bland annat krav på sig att ha en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.

Sevesoverksamhet omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Den har därmed ännu högre krav på att förebygga och hantera olyckor.

Sevesoverksamhet i vår geografi

Sevesoverksamheter delas in i två grupper - verksamheter i lägre respektive högre kravnivå. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen än de i den lägre kravnivån och får därmed större skyldigheter enligt lagstiftningen. Nedanstående företag klassas som Sevesoverksamheter inom vår geografi.

Högre kravnivån

 • Austin Powder, sprängmedel, Karlstads kommen
 • BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, massa- och kartongbruk, Grums kommun
 • Maxam, sprängmedel, Karlstads kommun
 • Stora Enso, massa- och kartongbruk, Hammarö kommun
 • St1 Sverige AB, olje- och petroleumindustri, Karlstads kommun 

Lägre kravnivån

 • Alster bergtäkt, Karlstads kommun
 • Incendio AB, kemikalieindustri, Karlstads kommun 
 • Malma bergtäkt, Karlstads kommun
 • Mariebergs bergtäkt, Karlstads kommun (fast nära tätorten Kil)
 • OKQ8 bränsledepå, Karlstads kommun
 • Sofiedal bergtäkt, Karlstads kommun (fast nära tätorten Kil)
 • Trossnäs bergtäkt, Karlstads kommun

Längst ner på denna webbsida samlar vi den information till allmänheten som kommunen är skyldig att tillhandahålla. Där finns också kommunens plan för räddningsinsats för verksamheterna i den högre kravnivån.

Så varnas du om något skulle hända

Vid svåra olyckor som kan hota människor eller miljö varnas allmänheten. Räddningsledaren använder varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), för att snabbt nå ut till många människor.

VMA utgörs dels av utomhuslarm, dels av meddelande i radio och TV. I vissa fall skickas VMA också ut per telefon.

Så gör du om larmet går

 1. Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
 2.  Stäng alla dörrar och fönster.
 3. Håll dig informerad. Lyssna på Sveriges Radio P4 Värmland och sök information på SVT:s Text-TV sidan 100 och 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Tillsyn

Räddningstjänsten utför tillsyn på farlig verksamhet utifrån lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är central samordnande myndighet för Seveso-regelverket. Den tillsynen utförs av länsstyrelsen. I tillsynen kan företrädare för kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och räddningstjänsten delta.