Skriftlig redogörelse

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Skriftlig redogörelse

Bild på en hotellfasad.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora. I redogörelsen svarar man på frågor om byggnaden, om vilken verksamhet som bedrivs där och om det byggnadstekniska och det organisatoriska brandskyddet.

Redogörelsen ska skickas till oss på räddningstjänsten. Vi använder den som underlag i vår tillsynsverksamhet.

Vilka omfattas av kravet på skriftlig redogörelse?

I Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10), anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Du kan också läsa mer i några andra dokument på MSB:s webbplats.

Statens räddningsverks föreskrift (SRVFS 2003:10) om skriftlig redogörelse för brandskyddet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (extern länk)

Statens räddningsverks allmänna råd (SRVFS 2004:4) och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (extern länk)

Vem ansvarar för att skriftlig redogörelse lämnas in?

Det är ägaren till byggnaden som ansvarar för att upprätta och skicka in redogörelsen till räddningstjänsten. Den som bedriver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna de uppgifter till ägaren som behövs för att redogörelsen ska kunna upprättas.

För verksamheter (enligt 2 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor) som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö är det i stället verksamhetsutövaren som ansvarar för att upprätta redogörelsen och ägaren ska då bidra med uppgifter som behövs för detta.

När ska skriftlig redogörelse lämnas in?

Skriftlig redogörelse ska lämnas in för nya byggnader eller anläggningar eller när det sker förändringar av befintlig byggnad eller verksamhet som påverkar innehållet i redogörelsen, till exempel ny ägare eller ny verksamhet.

Kontakta oss

Om du har frågor om eller ska göra en skriftlig redogörelse är du välkommen att kontakta vår förebyggandeavdelning via telefon 054-540 28 80 eller e-post raddningstjansten@karlstad.se.