Automatiska brandlarm

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Automatiska brandlarm

Bild på ett automatiskt brandlarm.

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor och egendom genom en tidig upptäckt av brand. Ett automatiskt brandlarm utgör därför en viktig del i en byggnads brandskydd. Det finns flera anledningar till varför du redan har eller behöver installera ett automatiskt brandlarm. Det kan vara myndighetskrav, försäkringsbolagets krav eller den egna ambitionen att skydda din fastighet eller verksamhet.

Det är du som äger eller är nyttjanderättshavare för en byggnad som ansvarar för byggnadens brandskydd. Du har då också ansvar för det automatiska brandlarmet och dess status, underhåll samt de larm som anläggningen genererar.

Målsättningen ska alltid vara att endast de automatlarm som orsakas av brand överförs till räddningstjänsten.

Vad är onödiga larm och hur kan de undvikas?

Ett onödigt larm är ett larm som enligt vår bedömning inte har orsakats av brand eller annat nödläge. Larmet betecknas då som onödigt på grund av att det inte behövdes någon räddningsinsats. För att minska antalet onödiga automatlarm kontrollerar vi därför alltid orsaken till varför larmet utlöstes. Exempel på onödiga larm: Heta arbeten, matlagning, dammansamling, rökning, avgaser, ånga från dusch, tvätt eller diskmaskin.

För att undvika onödiga larm där orsaken är av tillfällig karaktär kan lösningen vara att du tillfälligt kopplar från vissa detektorer eller sektioner under tiden ett visst arbetsmoment genomförs. Om orsaken istället är av en mer permanent karaktär bör du se över var detektorn är placerad och vilken typ av detektor som används. Ofta kan problemen kopplas till brister i ventilationen.

Krav för att få ansluta din anläggning

För att du ska få ansluta din anläggning till oss ska:

  • anläggningen uppfylla SBF 110
  • ett avtal avseende automatiska brandlarm med Räddningstjänsten Karlstadsregionen vara ingånget
  • nycklar eller motsvarande vara överlämnade till oss
  • ett aktuellt anläggarintyg finnas tillgängligt
  • ett besök på plats av Räddningstjänsten vara genomfört

Avgifter

  • Årlig avgift automatiska brandlarm: 2 939 kronor. Debiteras alla anläggningar varje år.
  • Kontroll och återställning onödigt larm: 5 666 kronor. Debiteras efter varje larm som inte föranleder räddningstjänst enligt LSO.
  • Avgifter indexregleras årligen enlig AKI.
  • Avgift för vidarekoppling till larmcentral ingår inte i räddningstjänstens avgift.

Utbildning för anläggningsskötare

Vi erbjuder utbildning för personal som är utsedd enligt SBF 110 att vara anläggningsskötare för automatiskt brandlarm.

Information om vår utbildning för anläggningsskötare

Har du frågor?

Kontakta Kristoffer Staaf på telefon 054-540 28 38 eller e-post kristoffer.staaf@karlstad.se