Tillsyn

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Tillsyn

Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera att du uppfyller de krav som samhället ställer på dig som fastighetsägare eller verksamhetsutövare. Räddningstjänsten gör framförallt tillsyn enligt två lagstiftningar, Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

KRT_tillsyn_Linhard_d_artikelbild_hoger.jpgVad säger lagen?

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap 2 § LSO). 

Tillsyn enligt LSO

De flesta tillsyner som räddningstjänsten genomför görs enligt lagen om skydd mot olyckor. Utöver den rena lagtexten finns det ett flertal föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), bland annat om brandvarnare, systematiskt brandskyddsarbete och skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Tillsynsplan

Räddningstjänsten upprättar varje år en tillsynsplan som anger vilka typer av byggnader eller verksamheter som ska besökas. I huvudsak är det verksamheter där det vistas många människor och där det finns risk för att personskador uppstår t ex hotell, vårdboenden, skolor och samlingslokaler. 

Vad kollar vi?

Vid en tillsyn kontrolleras både det byggnadstekniska brandskyddet och det organisatoriska brandskyddet. Då ansvaret för brandskyddet är delat mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare är det viktigt att båda parter finns med vid tillsynen.

Om det finns brister i brandskyddet kan räddningstjänsten meddela ett föreläggande om rättelse. Föreläggande kan förenas med förbud eller vite.

Tillsyn enligt LBE

Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna (6 §LBE).

Räddningstjänsten genomför tillsyn vid de verksamheter där brandfarlig vara hanteras i tillståndspliktiga mängder. Vid en tillsyn enligt LBE kontrolleras att hanteringen sker enligt de föreskrifter som finns. Om det finns brister i hanteringen kan räddningstjänsten meddela ett föreläggande om rättelse. Föreläggande kan förenas med förbud eller vite. I värsta fall kan tillståndet återkallas.