Explosiva varor

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Hantera explosiva varor

Bild på dynamitpjäser.

Du som hanterar och förvarar explosiva varor kan behöva tillstånd för det. Tillståndet är till för att myndigheterna ska kunna kontrollera att skyddet mot brand, explosion och tillgrepp är tillräckligt.

Vad är en explosiv vara?

Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva, genom kemisk reaktion, kan alstra gaser med sådan temperatur, sådant tryck och sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Pyrotekniska satser är explosiva ämnen eller blandningar även om de inte alstrar gas. Föremål som innehåller explosiva ämnen eller blandningar är explosiva föremål.

Ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en explosion eller pyroteknisk effekt är alltid explosiva varor. Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning (PU).

Sök tillstånd hos oss

Du som hanterar och förvarar explosiv vara i kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ska söka tillstånd för detta hos oss på Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Beslut i ärendet meddelas inom tre månader.

Till vår e-tjänst och blankett för att söka tillstånd för explosiv vara (extern länk) 

Skärpt kontroll över explosiva varor: nya regler från 1 augusti 2021 ställer krav på anmälan av föreståndare och deltagare

Den 1 augusti 2021 infördes ändringar i både lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. En viktig nyhet är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare, dvs. personer som ska delta i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. Från och med lagändringen krävs att varje deltagare är prövad och godkänd av tillståndsmyndigheten.

Föreståndare som är godkända sedan tidigare behöver också prövas på nytt med anledning av nya regler för prövningen.

Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär ökade krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter.

Anmäl föreståndare och deltagare

VIKTIGT! Anmäl föreståndare och deltagare så snart som möjligt efter 1 augusti 2021!

Till vår e-tjänst och blankett för anmälan om föreståndare och deltagare explosiv vara (extern länk)

Sex månaders övergångsperiod

Från 1 augusti 2021 gäller en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare i verksamheter som har gällande tillstånd ska prövas. Då det är ett mycket stort antal personer som ska prövas under begränsad tid ställs stora krav på myndigheterna som ska genomföra detta. Det är därför viktigt att vi får din anmälan så tidigt som möjligt för att hinna pröva alla.

Anmäl föreståndare i alla verksamheter som har tillstånd till hantering, överföring, import eller export av explosiva varor samt alla andra personer som deltar i verksamhet med explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B enligt MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1. Exempel på sådana verksamheter är de som hanterar sprängmedel, krut, ammunition eller pyrotekniska artiklar av ovanstående begärlighetsgrader.

Icke godkända anmälningar kan leda till driftstopp

Senast 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Verksamheter som lämnar anmälningar sent under perioden riskerar att inte få godkännanden klara i tid och kan då tvingas till driftstopp i brist på godkänd personal. Det kommer inte att vara möjligt att ge dispenser för fortsatt drift i väntan på godkännande av deltagare. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare efter 1 februari 2022 riskerar att få tillståndet återkallat.

Mer information

Mer information om reglerna för explosiva varor finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Till information om tillstånd till hantering av explosiva varor på msb.se (extern länk)

Till information om ändringarna i LBE på msb.se (extern länk)

Kontakt vid frågor

Förebyggandeavdelningen som nås genom växel 054-540 28 80.