Hantera brandfarliga varor

Bild på dieselcistern

Du som hanterar brandfarliga varor kan behöva tillstånd för det. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Brandfarlig gas

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20°C och atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, metan (biogas, naturgas), vätgas, ammoniak och acetylen.

Brandfarlig vätska

Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100°C. I tillståndskraven skiljer man på brandfarliga vätskor med flampunkt upp till 60°C och vätskor med flampunkt mellan 60°C och 100°C.

Flampunkt är den lägsta temperaturen där en vätska avger ångor i sådan omfattning att en brännbar blandning med luft uppstår.

Tillståndsplikt vid hantering

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor är tillståndspliktig enligt lag. MSB:s föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor anger vilken hantering som undantas tillståndsplikten.

Till MSB:s föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser (extern länk)

Till MSB:s föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga vätskor (extern länk)

Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. Du kan alltså utgå från att om du har med brandfarlig vara att göra så innebär det en hantering som kan vara tillståndspliktig.

Samma krav för alla

Observera att samma krav ställs på hanteringen av brandfarliga gaser och vätskor oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte. 

Tillstånd för hanteringen söker du hos oss på räddningstjänsten. Vi prövar då förutsättningarna för att hanteringen kan ske enligt de föreskrifter som finns. Beslut i ärendet meddelas inom tre månader.

Klicka här för att ladda ner blanketten