Brandtekniska begrepp

Ibland kan du komma i kontakt med brandtekniska begrepp. Därför har vi gjort en liten ordlista med begrepp och definitioner.

1. BBR - vad menas?

+

BBR är en förkortning av Boverkets byggregler. Det är en regelsamling som talar om hur du får och inte får bygga i Sverige.

2. Tändskyddande beklädnad - vad menas?

+

En tändskyddande beklädnad består av obrännbara eller andra lämpliga material, som under minst 10 minuter hindrar bakomliggande brännbara material att antändas.

3. Brandcell - vad menas?

+

En brandcell är ett utrymme i en byggnad som ska stå emot brand och rök under en viss tid. Byggnader delas in i brandceller för att fördröja brandens utveckling, så att personer ska få tillräcklig tid att utrymma byggnaden. 

4. Brandteknisk klass - vad menas?

+

Klass för indelning i brandtekniska egenskaper av material, beklädnader, ytskikt och byggnadsdelar.

5. Brandventilation - vad menas?

+

Brandgasventilation avser utsläpp av värme, rök och andra brandgaser i det fria, för att underlätta brandsläckning och utrymning.

6. Brandvägg - vad menas?

+

Brandvägg är en vägg som utförts till skydd mot brandspridning mellan byggnader eller delar av en större byggnad. Väggen ska kunna fullgöra sin funktion utan räddningstjänstens ingripande.

7. Räddningsväg - vad menas?

+

Om inte kommunens gatunät eller motsvarande ger tillräcklig åtkomlighet ska en särskild körväg, så kallad räddningsväg, anordnas. 

8. Röklucka - vad menas?

+

Lucka som monteras i taket, se brandgasventilation.

9. Stigarledningar - vad menas?

+

Stigarledningar är ledningar som tillför vatten för brandsläckning och ska finnas i alla byggnader med fler än åtta våningar.

10. Ytskikt - vad menas?

+

Med ytskikt avses väggens, takets och den fasta inredningens ytmaterial, såsom exempelvis tapet, målningsbehandling, papplagret på en gipsskiva och så vidare.